Główny specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74154

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- zagrożenie korupcją,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w  innych urzędach,


- praca związana z wysokim ryzykiem z zakresu odpowiedzialności karnej i finansowej.


 

Zakres zadań

 • Kontroluje oraz weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty (np. wnioski o uruchomienie środków publicznych, opisy przedmiotu zamówienia, projekty istotnych postanowień umowy) składanych przez podmioty uprawnione.
 • W ramach prac Komisji Przetargowych sporządza dokumentację w oparciu o dane przekazane przez osoby wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyjaśnień, a także modyfikuje dokumenty przetargowe finansowane ze środków pochodzących z różnych źródeł, przygotowuje projekty umów zawieranych z Wykonawcami.
 • Bierze udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze sekretarza łub członka Komisji oraz nadzoruje przebieg przydzielonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem wiążących terminów, w tym również przekazuje informacje Wykonawcom.
 • W celu efektywnego i sprawnego udzielania zamówień publicznych prowadzi Rejestr zamówień publicznych. Zatwierdza wnioski wydatkowania środków finansowych poniżej i powyżej 30 000 euro oraz opisuje i weryfikuje faktury lub inne dokumenty równoważne pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych.
 • Bierze udział w procesie opracowywania opinii oraz rekomendacji na podstawie przeprowadzonych analiz prawnych oraz udzielanie wsparcia merytorycznego z zakresu obowiązujących przepisów.
 • Udziela wsparcia merytorycznego z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów i procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych pracownikom innych komórek organizacyjnych MKiDN.
 • Przedstawia niezbędną dokumentację wewnętrznym i zewnętrznym uprawnionym podmiotom kontroli, opracowuje stosowne wyjaśnienia oraz udziela wymaganych informacji.
 • Archiwizuje wytworzoną dokumentację przetargową w celu zapewnienia właściwych warunków do przechowywania dokumentacji przez okres wymagany procedurami oraz wykonuje inne zadania zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w bezpośredniej realizacji postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, myślenie analityczne, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka urzędowego UE na poziomie B1
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2021-02-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy