Główny specjalista

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74160

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • ustalanie ogólnych kierunków działania oraz szczegółowych zasad postępowania laboratoriów wchodzących w skład struktury Inspekcji Weterynaryjnej, innych niż wchodzących w skład IW oraz laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii,
 • opracowywanie strategii badań laboratoryjnych i weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, wdrażanie jej realizacji przez laboratoria wchodzące w skład systemu laboratoriów urzędowych IW,
 • prowadzenie spraw dot. krajowych programów kontrolnych pozostałości żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym koordynacja ich przygotowania, nadzór nad prawidłową realizacją oraz nad prowadzeniem postępowań wyjaśniających związanych z ww. programami, w tym udział w grupach roboczych KE,
 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem laboratoriów do prowadzenia badań urzędowych, funkcjonowaniem systemu CELAB oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie zatwierdzania lub cofania zatwierdzenia laboratoriów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, chemiczne, mikrobiologiczne lub z zakresu technologii żywności
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji w obszarze diagnostyki laboratoryjnej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Wiedza: znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, przepisów krajowych oraz unijnych z zakresu struktury i funkcjonowania systemu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej, wiedza z zakresu podstawowych pojęć dot. akredytacji laboratoriów oraz podstawowa znajomość normy PN-EN ISO 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Kompetencje: samodzielność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, inicjatywa,
 • Umiejętności: pracy w zespole i właściwej komunikacji interpersonalnej, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu, umiejętności analityczne, asertywność i umiejętność przekonywania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość innych norm ISO dot. diagnostyki laboratoryjnej,
 • znajomość systemu informatycznego CELAB.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Data dodania: 2021-02-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy