Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74092

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy w tym dyżury

 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Odpowiada za sprawowanie nadzoru inwestorskiego z ramienia zamawiającego, w tym w szczególności: reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych kontrolowanie rozliczeń budowy
 • Planuje inwestycje i remonty
 • Czuwa nad procesem przygotowania i realizacji inwestycji, poprzez opracowywanie dokumentów niezbędnych do akceptacji programów inwestycji, analizowanie programów inwestycji, przygotowywanie opinii, stanowisk i informacji o realizowanych działaniach inwestycyjnych, monitorowanie postępu realizacji inwestycji oraz identyfikowanie ryzyk i problemów oraz przygotowywanie rekomendacji działań zapobiegawczych i naprawczych, weryfikowanie i uzgadnianie rozliczeń
 • Odpowiada za realizację inwestycji i remontów - występuje o pozwolenia, opinie, zgody administracyjne lub techniczne, zleca podmiotom zewnętrznym lub opracowuje we własnym zakresie dokumentację techniczną, programy funkcjonalno-użytkowych, dokumentację kosztorysową, organizuje remonty realizowane przez podmioty zewnętrzne i monitoruje sposób realizacji prac remontowych i inwestycyjnych oraz uczestniczy w odbiorach prac remontowych i inwestycyjnych a także monitoruje stan techniczny zrealizowanych inwestycji i remontów.
 • Wspiera kierowników projektów lub osoby odpowiedzialne za realizację kluczowych umów, w tym identyfikuje problemy i ryzyka w projekcie oraz proponuje działania korygujące, bierze udział w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej i przetargowej, przygotowuje wkłady do sprawozdań z realizacji projektu, opracowuje projekty umów a także uczestniczy w postępowaniach przetargowych jako członek komisji przetargowych
 • Czuwa nad kompletowaniem i przechowywaniem dokumentacji powykonawczej przeprowadzanych inwestycji i remontów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pełnienie roli inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie takiego postępowania
 • Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej
 • Znajomość ustawy prawo budowlane
 • Znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz procedur przeprowadzania ewakuacji
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej
 • Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość języka angielskiego poziom B2

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Data dodania: 2021-02-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy