Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73629

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania z zakresu orzecznictwa administracyjnego w sprawach dotyczących krajowych form ochrony przyrody oraz obszarów Natura 2000 w szczególności związanych z planowaniem i realizacją inwestycji, postępowania w trybie nadzwyczajnym, w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami prawa ochrony przyrody i odpowiedniej jakości pod względem ujęcia kwestii przyrodniczych
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw dotyczących ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych, w celu weryfikacji ich ujęcia i poprawy w zakresie ich zgodności z ustawą o ochronie przyrody i dyrektywami UE
 • uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu w celu zapewnienia wysokiej jakości prawa
 • opracowuje wytyczne w zakresie spraw prowadzonych przez zespół w celu doskonalenia polskiego ustawodawstwa i sposobów jego stosowania
 • przygotowuje odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania w zakresie spraw prowadzonych przez zespół, w celu informowania o przebiegu i sposobie ich załatwiania
 • udziela interesantom konsultacji i wyjaśnień dotyczących procedury ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 w celu dostarczenia informacji zainteresowanym
 • prowadzi sprawy związane z kontrolą zarządczą i budżetem zadaniowym w zakresie Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, w zakresie dziedzin nauk rolniczych i leśnych, dziedzin nauk prawnych, dyscypliny ochrony środowiska, urbanistyki i architektury lub wyższe i studnia podyplomowe w w/w zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • bardzo dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, LEX
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-01-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy