Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73646

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Analizuje i opiniuje umowy i procesy pod względem zgodności z RODO, w tym regulaminy, klauzule zgód, klauzule informacyjne, polityki, oraz inne dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia zgodności dokumentacji z przepisami prawa.
 • Zapewnia zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami prawnymi poprzez realizację spraw w zakresie ochrony danych osobowych, w tym przeprowadza analizy i prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Wspiera Inspektora Ochrony Danych w wykonywaniu działań wynikających z art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016 r., str. 1) zwanego dalej RODO” w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Przygotowuje odpowiedzi na skargi lub żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie realizacji ich praw określonych w RODO w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji w tym ochronę danych osobowych w projektach teleinformatycznych finansowanych z programów operacyjnych (w tym: Przestrzenne Dane Statystyczne, Kompleksowy System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej, Wrota Statystyki) w celu podniesienia jakości procesu produkcji statystycznej.
 • Analizuje przepisy krajowe i europejskie z zakresu ochrony danych osobowych oraz inicjuje niezbędne zmiany w regulacjach obowiązujących w GUS w celu dostosowania zasad zarządzania ochroną danych osobowych w statystyce publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość przepisów o statystyce publicznej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość przepisów o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość przepisów o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów kodeks pracy
 • Wiedza z zakresu ochrony danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania projektami
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ISO 2700x
 • Wiedza z zakresu zasad techniki prawodawczej
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony danych osobowych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-01-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy