Główny specjalista

Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73368

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • pozuskuje i weryfikuje dokumenty i dane niezbędne do realizacji i rozliczania projektów, w tym ocenia kwalifikowalność wydatków w projektach; opracowuje i uzgadnian montaż finansowy dla projektów, z uwzględnieniem partycypacji partnerów/konsorcjantów
 • bierze udział w przygotowywaniu wniosków o płatność zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz harmonogramem
 • wyszukuje, gromadzi i analizuje informacje o możliwościach oraz zasadach pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych dla Urzędu; przekazuje informacje o wybranych konkursach wszystkim kierownikom w GUM, w tym jednostkom zamiejscowym Urzędu
 • współpracuje z zespołami wewnętrznymi odpowiedzialnymi za realizację projektów oraz dba o właściwą komunikację wewnętrzną dot. projektów
 • koordynuje zadania związane z wdrażaniem metodyki zarządzania projektami i portfelem projektów w GUM
 • przygotowuje i prowadzi dokumentację projektu, w tym rozwija i zarządza repozytorium projektu oraz przygotowuje dokumentację do kontroli projektów
 • przygotowuje analizy, raporty, sprawozdania i prezentacje
 • dba o porządek w dokumentacji związanej z projektem, archiwizuje dokumenty złożone do Instytucji Finansującej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 5 lat doświadczenia zawodwego w sektorze publicznym w tym 3 lata w pracy związanej z realizacją projektów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość metodyk zarządzania projektami
 • umiejętność opracowywania dokumentacji dotyczącej przygotowania i realizacji projektów
 • wiedza o perspektywie UE na lata 2014-2020
 • znajomość zasad rozliczania projektów UE
 • komunikatywność
 • umiejętności: poszukiwania, analizy i syntezy informacji, współpracy, analitycznego myślenia, tworzenia dokumentów, rozwiązywania problemów, pracy pod presją czasu, zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • certyfikat PRINCE2 Foundation
 • znajomość metodyki PRINCE2
 • znajomość metodyki P3O
 • umiejętność pracy w systemie LSI oraz SL
 • umiejętność obsługi MS Project

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Data dodania: 2021-01-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy