Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73167

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


W Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie znajduje się siedziba Kancelarii.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia: • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;

 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.


Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • wykonuje zadania związane z obsługą organizacyjno-administracyjną Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora oraz Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie współdziałania z komórkami organizacyjnymi KPRM. współdziała z podmiotami zewnętrznymi, w tym przygotowuje projekty pism w sprawach z zakresu właściwości Departamentu
 • wykonuje czynności kancelaryjne, w odniesieniu zarówno do dokumentacji tradycyjnej, jak i elektronicznej, w tym ewidencjonuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą w elektronicznym systemie zarządzania dokumentami eDok, a także kompletuje i przedkłada dokumenty do podpisu Ministrowi – Członkowi Rady Ministrów – Koordynatorowi Służb Specjalnych, Sekretarzowi Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego i Zastępcy Dyrektora Departamentu
 • wykonuje zadania na stanowisku do obsługi materiałów niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w zakresie obsługi Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, a także w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego
 • wykonuje zadania związane z obsługą sekretarską Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego i Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego
 • wykonuje zadania związane z przygotowywaniem oraz obsługą posiedzeń zespołów powołanych przez Przewodniczącego Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych i Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego
 • gromadzi i przechowuje dokumentację, a także przygotowuje i przekazuje ją do Archiwum Rady Ministrów zgodnie z instrukcją kancelaryjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jednolitym rzeczowym wykazem akt
 • wykonuje inne zadania zlecane przez Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego i Zastępcę Dyrektora Departamentu w zakresie przez nich określonym, będącym we właściwości stanowiska pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obsłudze sekretarskiej lub kancelaryjno-biurowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „Cosmic Top Secret”, „Très Secret UE/EU Top Secret" lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu: przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak również ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym, zasadami funkcjonowania administracji publicznej oraz służb specjalnych
 • kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy