Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73177

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 14. Budynek przy Al. Szucha 14 nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • rozpatruje petycje, skargi i wnioski dotyczące działalności służb specjalnych, w tym przygotowuje projekty zawiadomień o sposobie załatwienia sprawy, w celu realizacji funkcji nadzorczych Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych w stosunku do służb specjalnych
 • przygotowuje projekty decyzji i postanowień w postępowaniu odwoławczym w przedmiocie odmowy wydania lub cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa przemysłowego oraz umorzenia postępowania sprawdzającego, w celu realizacji zadań wynikających z uprawnień Prezesa Rady Ministrów jako organu odwoławczego w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • występuje przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi z pełnomocnictwa Prezesa Rady Ministrów, w celu reprezentowania organu odwoławczego w postępowaniach w przedmiocie poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oraz świadectw bezpieczeństwa przemysłowego
 • prowadzi czynności kontrolne z ramienia Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie prawidłowości postępowań sprawdzających prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, w celu realizacji funkcji nadzorczych Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych w stosunku do służb specjalnych
 • gromadzi i przechowuje dokumentację postępowań odwoławczych od decyzji w przedmiocie poświadczeń bezpieczeństwa oraz świadectw bezpieczeństwa przemysłowego, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Ministra – Członka Rady Ministrów – Koordynatora Służb Specjalnych, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału Kontroli i Nadzoru, w zakresie przez nich określonym, będącym we właściwości stanowiska pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania procedur administracyjnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”, „Cosmic Top Secret”, „Très Secret UE/EU Top Secret" lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu przepisów ustaw pragmatycznych dotyczących służb specjalnych: o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o ochronie informacji niejawnych, zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz zasadami funkcjonowania administracji publicznej
 • kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, komunikacja, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze sporządzania decyzji i postanowień administracyjnych, w tym regulowanych ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • wiedza z zakresu przepisów ustaw: o Policji, o Straży Granicznej, o Służbie Ochrony Państwa, o Żandarmerii Wojskowej, o Służbie Więziennej oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy