Główny specjalista

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72824

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-  praca administracyjno-biurowa


-  użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów)


-  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


-  oświetlenie naturalne i sztuczne


Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

Zakres zadań

 • Organizuje i przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych, z zastosowaniem trybów i form określonych stosownymi przepisami prawa, samodzielne przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień publicznych i postępowań zakupowych; obsługuje formalnie i administracyjnie postępowania o udzielanie zamówień publicznych (w tym postępowań zakupowych); nadzoruje prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego (kieruje pracami komisji przetargowych), sekretarza (kompletuje i prowadzi dokumentację postępowania) lub w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • Wspiera pracowników innych komórek organizacyjnych PAA w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; opiniuje i weryfikuje pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami Kodeksu cywilnego oraz zarządzeniami Dyrektora Generalnego PAA (wnioski, wybory trybów i form przeprowadzania postępowań, projekty ogłoszeń, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, opisy przedmiotów zamówienia, szacunki, projekty umów)
 • Koordynuje proces planowania zamówień publicznych (zbiera potrzeby od komórek organizacyjnych PAA, sporządza plan zakupów i plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz przygotowuje zmiany do planów, monitoruje realizację planów)
 • Sporządza roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, sporządza informację dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych instytucji zewnętrznych, bierze udział w postępowaniach odwoławczych, opiniuje projekty aktów prawnych związanych z obszaru swojego działania
 • Monitoruje zmiany przepisów z zakresu zamówień publicznych, inicjuje i opracowuje projekty zmian przepisów wewnętrznych w celu zagwarantowania zgodności regulacji wewnętrznych z przepisami powszechnie obowiązującymi; monitoruje i analizuje bieżące orzecznictwo w zakresie zamówień publicznych; w szczególności orzeczeń KIO, sądów krajowych, ETS, opinii UZP oraz wyników kontroli UZP, a także publikowanych przez UZP informatorów oraz przekazuje informacje pracownikom PAA
 • Współpracuje z centralnym zamawiającym oraz komórkami organizacyjnymi PAA w zakresie przygotowania i prowadzenia zamówień centralnych i zamówień wspólnych
 • Dokonuje kontroli ex-ante dokumentacji zamówień przed wszczęciem postępowań o udzielanie zamówień publicznych (w tym zakupowych) oraz przed udzieleniem zamówień

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Wiedza ekspercka z zakresu zamówień publicznych (w szczególności z zakresu prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w których ogłoszenia o zamówieniu przekazuje się do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej)
 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów aktów prawnych: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny w zakresie zobowiązań
 • Przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Rzetelność i terminowość
 • Komunikatywność, w tym umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, Internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu zarządzania zakupami i metod (technik) realizowania zakupów

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2021-01-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy