Główny specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72679

Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją Europejską i inicjatywą Jaspers

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Przygotowuje propozycje zapisów programu dla Polski Wschodniej na lata 2020+, w tym dobiera instrumenty realizacji, formułuje zapisy działań Programu, przeprowadza konsultacje i uzgodnienia
 • Wdraża PO PW 2014-2020 w zakresie II osi priorytetowej, w tym monitoruje i aktualizuje listę projektów, przygotowuje materiały oraz uczestniczy w grupach roboczych i w Komitecie Monitorującym POPW 2014-2020, przygotowuje interpretacje i stanowiska Ministerstwa oraz odpowiedzi na pytania w zakresie postępów w realizacji
 • Zarządza projektami w osi II POPW 2014-2020, w tym kontroluje wykonanie budżetu, podsumowuje i ocenia wyniki projektów
 • Przygotowuje system oceny i wyboru projektów w Programie dla Polski Wschodniej na lata 2021+, w tym opracowuje i aktualizuje kryteria wyboru projektów, zatwierdza projekty w zakresie transportu
 • •Monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji w Programie dla Polski Wschodniej na lata 2021+, w tym monitoruje postęp przygotowania i realizacji poszczególnych inwestycji, opracowuje opinie i informacje o realizowanych działaniach inwestycyjnych, uczestniczy w grupach dotyczących realizowanych inwestycji transportowych
 • Monitoruje wdrażanie POPW 2014-2020 w zakresie II osi priorytetowej oraz Programu dla Polski Wschodniej na lata 2021+ w zakresie transportu, w tym monitoruje postęp finansowy (m.in. kontraktacja, certyfikacja, N+2/ N+3, cele Rady Ministrów, realokacje, oszczędności, etc.) oraz monitoruje proces zamykania POPW 2014-2020
 • Prowadzi sprawozdawczość z realizacji PO PW 2014-2020 w zakresie transportu, w tym analizuje i weryfikuje otrzymane sprawozdania, sporządza wkłady do sprawozdań z realizacji Programu, analizuje uwagi Komisji Europejskiej do sprawozdań z realizacji Programu, w tym działań i projektów inwestycyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych / polityki rozwoju regionalnego lub w realizacji/zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Wiedza z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji, zadań i funkcjonowania jst, publicznego transportu zbiorowego, etc.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy