Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72534

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań -praca przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy -budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynacja i nadzorem nad pracami badawczo-pomiarowymi oraz innymi pracami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem systemu badań i ocen stanu wód Morza Bałtyckiego dla potrzeb oceny stanu wód przejściowych i przybrzeżnych, stanu środowiska wód morskich oraz stanu zachowania gatunków i siedlisk morskich w Polsce, realizowanych przez jednostki organizacyjne Inspekcji, jednostki naukowo-badawcze oraz uczelnie zgodnie z wymogami prawodawstwa polskiego i unijnego
 • Inicjowanie procesu pozyskiwania środków na realizację zadań, oraz współpraca przy opracowywaniu wniosków o ich sfinansowanie i rozliczanie merytoryczne umów zawieranych z jednostkami finansującymi.
 • Zapewnienie niezbędnych informacji merytorycznych na etapie przygotowania oraz udziału w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań, jako członek komisji przetargowej odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymogów merytorycznych, jak również sprawowanie nadzoru nad realizacją i rozliczaniem w zakresie poprawności pod względem merytorycznym realizacji umów zawieranych z wykonawcami, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania monitoringu wód morskich w Polsce
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu ochrony wód morskich i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących monitoringu wód morskich w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
 • Opracowywanie odpowiednich części programu Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego, przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych
 • Udział we wdrażaniu i rozwoju systemu informatycznego EKOINFONET w zakresie baz danych i usług sieciowych monitoringu wód, w tym monitoringu wód morskich, udostępnianie danych w zakresie merytorycznym stanowiska, opracowywanie komunikatów, raportów i bieżących informacje dotyczące stanu wód, w szczególności Morza Bałtyckiego, a także działalności Departamentu w zakresie monitoringu Morza Bałtyckiego dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska
 • Udział w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ w pracach grup roboczych krajowych i międzynarodowych, związanych z kompetencjami merytorycznymi, bierze czynny udział w procesie negocjacji zapisów wytycznych i programów mogących mieć wpływ na zakres realizowanego zadania, o którym mowa w pkt 1 oraz prowadzi sprawy związane ze współpracą z Komisją Europejską, Komisją Helsińską, Europejską Agencją Środowiska w zakresie dotyczącym monitoringu wód morskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku oceanografia, rybactwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego lat pracy w obszarze ochrony środowiska np. w administracji rządowej / samorządowej, jednostce naukowo badawczej lub sektorze prywatnym
 • znajomość języków obcych: język angielski, poziom B2
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu, planowania w gospodarce wodnej oraz ochrony wód. Znajomość dyrektywy 2008/56/WE, 2000/60/WE, 92/43/EWG, 2008/105/WE oraz 2013/39/WE
 • znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych,
 • ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów komputerowych Access, narzędzi GIS (np. ArcGIS) znajomość obsługi baz danych;

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-01-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy