Główny specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72542

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: 


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie oruganizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


- praca administracyjno- biurowa,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,


- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Opracowuje propozycje regulacji prawnych z zakresu akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, przygotowuje stanowiska oraz projekty rozstrzygnięć administracyjnych (decyzje, postanowienia) w zakresie uzyskiwania akredytacji przez placówki realizujące formy pozaszkolne oraz podejmuje działania usprawniające funkcjonowanie systemu akredytacji placówek, w tym bazy danych o placówkach akredytowanych.
 • Przygotowuje wyjaśnienia i stanowiska dotyczące funkcjonowania, zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie szkół dla dorosłych oraz określa warunki i tryb uzyskiwania oraz uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe w celu usprawnienia systemu kształcenia ustawicznego, podejmuje działania na rzecz dostosowywania kształcenia i szkolenia dorosłych do potrzeb rynku pracy, przygotowuje wyjaśnienia i stanowiska dotyczące funkcjonowania placówek niepublicznych.
 • Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie zasad przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w zakresie przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.
 • Opracowuje propozycje regulacji prawnych z zakresu oceniania klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych oraz opracowuje wzory druków dla szkół prowadzących kształcenie dorosłych. Przygotowuje propozycje zasad wdrażania i koordynowania rozwiązań w zakresie rozwoju kształcenia ustawicznego na odległość.
 • Przygotowuje stanowiska oraz projekty rozstrzygnięć administracyjnych (decyzje, postanowienia) w zakresie funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.
 • Współpracuje i współdziała z instytucjami rządowymi, samorządowymi i partnerami społecznymi w tworzeniu kierunków rozwoju kształcenia zawodowego i edukacji ustawicznej, w zakresie edukacji ustawicznej, w tym współpracy i współdziałania: a) w ramach prac zespołów międzyresortowych i grup roboczych, w szczególności w ramach Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia (KPDZ), b) w tworzeniu kierunków rozwoju edukacji ustawicznej. Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi departamentu, innymi departamentami oraz instytucjami zewnętrznymi w celu promowania kształcenia ustawicznego oraz upowszechniania działań związanych z realizacją projektów krajowych oraz europejskich dotyczących kształcenie zawodowego i ustawicznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach systemu oświaty lub w instytucjach administracji publicznej
na stanowiskach realizujących zadania oświatowe
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • umiejętność argumentowania
 • odporność na stres
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania oświatą
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • przygotowanie pedagogiczne

Podobne oferty pracy

Pracownik administracyjny

obsługa archiwum zakładowego, obsługa kancelaryjna, obsługa poczty przychodzącej w wersji papierowej za pomocą operatora usług pocztowych, kurierskich oraz dostarczanych osobisćie Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak...

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2021-01-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy