Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72565

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca w terenie

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Kształtuje i realizuje politykę w zakresie współdziałania, opracowuje i wdraża zasady Programu Współdziałania. Określa i wdraża nowe formy działania i innowacyjne rozwiązania dotyczące prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz wymagań dla kluczowych podatników w zakresie transparentności i współpracy wraz z określaniem i aktualizowaniem standardu ram wewnętrznego nadzoru podatkowego i opracowywaniem wyjaśnień dotyczących jego stosowania.
 • Planuje, prowadzi, koordynuje audyty podatkowe realizowane wobec podmiotów aplikujących o podpisanie umowy o współdziałanie lub objętych tą umową w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych wynikających z umowy o współdziałanie, zleca jednostkom podległym zadania w zakresie przeprowadzania audytów podatkowych oraz je koordynuje.
 • Opracowuje projekty umów o współdziałanie i projekty porozumień podatkowych, w tym we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi MF oraz nadzoruje przestrzeganie zakresu porozumień podatkowych oraz zasad współdziałania określonych w umowie o współdziałanie.
 • Współpracuje z jednostkami podległymi przy realizacji audytów podatkowych, sporządzaniu profilu podatnika i ocenie ryzyka podatnika oraz sprawuje nadzór nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zadań realizowanych w ramach współdziałania.
 • Planuje, organizuje, rozdziela oraz koordynuje i monitoruje prace członków zespołu audytowego, wchodzących w jego skład z ramienia jednostek KAS (IAS/WUS/UCS/KIS) pod kątem poprawności i stopnia wykonania audytów podatkowych. Sporządza dokumentację audytową, opracowuje dla Szefa KAS projekty opinii i zaleceń z przeprowadzonego audytu.
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą międzynarodową w zakresie dużych podmiotów, w tym identyfikuje i analizuje rozwiązania stosowane przez inne administracje podatkowo-celne oraz podmioty komercyjne mogące mieć wpływ na zmianę zasad współpracy z kluczowymi podatnikami.
 • Prowadzi we współpracy z Wydziałem Analiz i Wsparcia Kontroli Kluczowych Podmiotów ocenę możliwości objęcia kluczowego podmiotu Programem Współdziałania, w tym buduje profil podatnika i ocenia ryzyka podatnika oraz współpracuje z Wydziałem Zarządzania Relacjami z Kluczowymi Podmiotami w zakresie rozwoju i udoskonalania funkcjonowania Programu Współdziałania oraz nowych form działania dotyczących prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz wymagań dla kluczowych podatników w zakresie transparentności, a także współpracuje z interesariuszami w zakresie udoskonalania funkcjonowania Programu Współdziałania.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie realizacji Programu Współdziałania, a także z kluczowymi podmiotami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju Programu Współdziałania oraz nowych form współpracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków lub w obszarze finansów publicznych lub obszarze kontroli i audytu
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym płynne porozumiewanie się językiem, również przy tworzeniu pisemnych wypowiedzi, w zakresie realizowanych zadań
 • Znajomość problematyki podatkowej (prawa w zakresie finansów, rachunkowości, podatków, administracji i prawa gospodarczego)
 • Znajomość procesu prowadzenia audytu
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie ryzykiem lub audyt lub compliance lub prawo podatkowe lub ekonomia lub finanse
 • Szczególne uprawnienia: Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu podatkowego (jeden z poniższych certyfikatów): - Certified Internal Auditor (CIA), - Certified Government Auditing Professional (CGAP), - Certified Information Systems Auditor (CISA), - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), - Certified Fraud Examiner (CFE), - Certification in Control Self-Assessment (CCSA), - Certified Financial Services Auditor (CFSA), - Chartered Financial Analyst (CFA), - Approved Compliance Officer (ACO), - Approved Financial Compliance Officer (AFCO), - Approved Compliance Expert (ACE), - Approved Public Administration Compliance Officer (APCO), - Certified Risk Manager (CRM), - Certyfikat oceny jakości audytu wewnętrznego (QA) lub uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjna, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość procesu oraz standardów zarządzania ryzykiem
 • Znajomość międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy