Główny specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72385

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: 


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie oruganizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


- praca administracyjno- biurowa,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,


- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Przygotowuje rozwiązania organizacyjno - prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Inicjuje i prowadzi działania służące wspieraniu i upowszechnianiu doradztwa zawodowego w systemie oświaty; podejmuje inicjatywy na rzecz integracji doradztwa zawodowego realizowanego w systemie szkolnym z działaniami podejmowanymi w tym obszarze przez publiczne służby zatrudnienia oraz organizacje pozarządowe, celem stworzenia spójnego krajowego modelu doradztwa zawodowego.
 • Koordynuje, po stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizację międzynarodowego projektu dotyczącego rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego oraz wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: planuje zadania do realizacji w kolejnych okresach kontraktowych i monitoruje ich realizację; weryfikuje aplikacje, raporty i sprawozdania przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami Komisji Europejskiej i innych międzynarodowych instytucji oraz sieci krajowych Centrów Eurodoradztwa, m.in. poprzez udział w spotkaniach, seminariach i pracach grup roboczych w celu aktualizacji wiedzy potrzebnej do popularyzacji idei całożyciowego poradnictwa zawodowego. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi , w tym z organami prowadzącymi szkoły i placówki, pracodawcami, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi na rzecz przygotowania młodzieży i dorosłych do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
 • Sprawuje nadzór merytoryczny (w zakresie doradztwa zawodowego) nad projektami konkursowymi i pozakonkursowymi finansowanymi z środków programu POWER. Przygotowuje niezbędne materiały i wkłady merytoryczne do dokumentacji konkursowej, uczestniczy w spotkaniach zespołu projektowego, monitoruje, analizuje i ocenia stopień realizacji zadań projektu, opiniuje i uzgadnia przedłożone propozycje zmian (modyfikacje wniosków o dofinansowanie) oraz weryfikuje raporty okresowe i końcowe oraz materiały przygotowane w trakcie realizacji projektów. Zadania te realizuje celem informowania kierownictwa departamentu oraz ministerstwa o przebiegu prac projektowych oraz zapewnieniu terminowej realizacji zadań zgodnie z harmonogramem projektu.
 • Uczestniczy w tworzeniu przepisów w obszarze przyjmowania uczniów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przechodzenia uczniów ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu albo do szkoły tego samego typu.
 • Przygotowuje opinie i materiały oraz udziela wyjaśnień w zakresie zasad przyjmowania uczniów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz przechodzenia uczniów ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu albo do szkoły tego samego typu.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wkładu merytorycznego do raportów krajowych i opracowań międzynarodowych dotyczących rozwoju doradztwa zawodowego, opiniuje dokumenty europejskie oraz bierze udział w opracowywaniu stanowiska merytorycznego do projektów stanowisk Rządu RP, przy których Ministerstwo Edukacji Narodowej jest instytucją wiodącą lub współpracującą.
 • Opiniuje wnioski o przyznanie patronatu honorowego Ministra Edukacji Narodowej w zakresie właściwości Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze doradztwa zawodowego
 • znajomość przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym doradztwa zawodowego.
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie przepisów ogólnych, załatwiania skarg i wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność współpracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym w krajach UE
 • znajomość procesu legislacyjnego

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2020-12-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy