Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72291

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współpracuje przy opracowywaniu, wdrażaniu zasad, procedur, instrukcji i regulaminów w obszarze ochrony danych osobowych, opiniuje projekty zarządzeń, zarządzeń wewnętrznych oraz innych dokumentów pod kątem legislacyjnym w celu zapewnienia przestrzegania przepisów.
 • Współpracuje w budowie, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w obszarze ochrony danych osobowych, w szczególności: - koordynuje i wspiera komórki organizacyjne GUS i jednostki służb statystyki publicznej oraz bierze udział w opracowywaniu aktów prawa wewnętrznego, aktów prawa powszechnie obowiązującego i innych dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych; - współpracuje z organami administracji publicznej, komórkami organizacyjnymi GUS i jednostkami służb statystyki publicznej na rzecz zapewnienia ochrony danych osobowych; - opiniuje projekty dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aktów prawa wewnętrznego, klauzul informacyjnych i oświadczeń oraz porozumień w zakresie ochrony danych osobowych; - opiniuje przygotowane przez komórki organizacyjne GUS projekty umów w zakresie ochrony danych osobowych; w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Koordynuje prace związane z prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora danych (o których mowa w art. 30 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz monitoruje komórki organizacyjne GUS i jednostki służb statystyki publicznej w zakresie realizacji zadań dotyczących opracowania i aktualizacji opisów procesów przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Realizuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji, w tym ochronę danych osobowych w projektach teleinformatycznych finansowanych z programów operacyjnych (w tym: Kompleksowy System Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej), w celu podniesienia jakości procesu produkcji statystycznej.
 • Organizuje i realizuje audyty w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów.
 • Wspiera Inspektora Ochrony Danych w wykonywaniu działań wynikających z art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata, w tym minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość przepisów o statystyce publicznej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość przepisów o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość przepisów o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość przepisów o zarządzaniu kryzysowym
 • Znajomość przepisów o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów kodeks pracy
 • Wiedza z zakresu ochrony danych osobowych
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1
 • Umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia audytów
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ISO 2700x
 • Wiedza z zakresu zasad techniki prawodawczej
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-12-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy