Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72296

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Dokonuje ocen i analiz obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także opracowuje propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnym. Opracowuje projekty aktów wykonawczych w zakresie kontroli celno-skarbowej. Opracowuje wnioski legislacyjne i organizacyjne wynikające z analizy wyników kontroli celno-skarbowej i urzędowego sprawdzenia. Zadanie realizuje w celu prawidłowego prowadzenia kontroli celno-skarbowej przez organy KAS.
 • Wspiera prawnie inne komórki Departamentu w celu prawidłowej realizacji spraw.
 • Koordynuje sprawy związane z projektami aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w szczególności: - opiniuje projekty dokumentów rządowych należących do właściwości Ministra, opracowywanych przez inne komórki organizacyjne, - sporządza lub bierze udział w sporządzaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Stały Komitet Rady Ministrów oraz inne komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw w celu wypracowania i przedstawienia stanowiska Departamentu w obszarze realizowanych spraw.
 • Opracowuje projekty regulacji wewnętrznych, w tym projekty zarządzeń, regulaminów, informacji, procedur wewnętrznych, w tym opracowuje projekty regulacji wewnętrznych, prowadzi uzgodnienia wewnętrznych projektów regulacji wewnętrznych, opiniuje projekty regulacji wewnętrznych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne.
 • Sporządza projekty upoważnień w zakresie właściwości Departamentu.
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym w zakresie wykonywania niezrealizowanych upoważnień ustawowych oraz procesu legislacyjnego.
 • Analizuje orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych w zakresie właściwości Departamentu.
 • Analizuje dokumenty i projekty aktów normatywnych (dyrektywy, rozporządzenia) w celu opracowywania stanowiska dotyczącego wystąpień przekazywanych przez instytucje unijne w związku z członkostwem Polski w UE oraz inne instytucje międzynarodowe takie jak OECD, IOTA, w zakresie właściwości Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze kontroli celno-skarbowej (skarbowej), kontroli podatkowej lub w procesie legislacyjnym lub w obszarze opracowywania regulacji wewnętrznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość techniki legislacyjnej
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szczególne uprawnienie: ukończenie aplikacji legislacyjnej
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej informacji sektora publicznego
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2020-12-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy