Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72004

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 wyjazdy służbowe (3-4 krajowe wyjazdy służbowe w roku)
 częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób
niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
 winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
 wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób
niepełnosprawnych
 praca w pokoju wieloosobowym
 praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Dokonuje analiz prawnych, w tym udziela porad prawnych, opracowuje/opiniuje wzory umów, porozumień, dokumentów, przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny, zapewnia doradztwo prawne podczas spotkań z podmiotami zewnętrznymi (w tym: bierze udział w negocjacjach)
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w tym m.in. opracowuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, reprezentuje Ministra w pracach nad projektami aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie w tym m.in. analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/ standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, analizuje planowane zmiany prawne, zgłasza propozycje przepisów krajowych do oceny i notyfikacji do instytucji Unii Europejskiej
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne w tym opiniuje projekty decyzji, postanowień, zażaleń, odwołań oraz rozstrzygnięcia wydawane w toku procedury odwoławczej
 • Bierze udział w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej w tym przygotowuje dokumenty inicjujące postępowanie (m.in. notyfikacja), formułuje i opiniuje stanowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związane z opracowywaniem lub opiniowaniem projektów
aktów prawnych lub w obsłudze procesu legislacyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów krajowych oraz unijnych z zakresu efektywności energetycznej budynków
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w szczególności w zakresie: szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w odniesieniu do analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło oraz w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynku; warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej
 • Znajomość kierunków działań i polityk UE dot. transformacji energetycznej, ograniczania emisji zanieczyszczeń i CO2, efektywności energetycznej budynków, w tym w szczególności „Zielonego ładu” oraz „Fali renowacji”
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Wiedza z zakresu ochrony środowiska (w szczególności w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń i CO2)
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja, Rzetelność, Myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-22

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy