Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70539

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,,


-  reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


-  praca pod presją czasu i terminów.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


  niszczarka dokumentów;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- budynek wyposażony w windy;


- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z


uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.


 


 

Zakres zadań

 • Weryfikuje, analizuje i zgłasza uwagi do dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia,
 • Opiniuje i uzgadnia odstępstwa od wewnętrznych dokumentów i procedur wzorcowych w zakresie urządzeń odwodnieniowych,
 • Bierze udział w kluczowych elementach procesu przygotowania inwestycji w tym w wybranych radach technicznych oraz posiedzeniach oceniających dokumentację projektową dróg krajowych oraz uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu protokołów z przedmiotowych posiedzeń,
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Centrali oraz z Kierownikami Projektów w zakresie rozwiązań problemów technicznych dotyczących odwodnienia dróg występujących w trakcie przygotowania i budowy (uzgodnienia, przygotowanie materiałów do porozumień, uzyskania warunków technicznych),
 • Zgłasza wnioski oraz współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi GDDKiA w celu opracowania wytycznych, wskazówek i dobrych praktyk w zakresie odwodnienia dróg dla Oddziałów GDDKiA dla ujednolicenia zasad postępowania oraz projektowania rozwiązań na ciągach dróg,
 • Przygotowuje treści umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej służącej do odwodniania, współpracuje z właściwymi komórkami przy opracowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia, elementów SIWZ oraz negocjuje zapisy uzyskiwanych warunków technicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa w zakresie urządzeń infrastruktury odwodnieniowej, koordynacja prac wielobranżowych
 • Prawo jazdy kat B
 • Znajomość przepisów prawnych związanych z procesem przygotowania inwestycji tj.: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Znajomość przepisów w zakresie odwodnienia dróg
 • Znajomość procedur administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zasad projektowania systemów odwodnienia dróg
 • Umiejętność weryfikacji dokumentacji w zakresie urządzeń wodnych
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenia zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia do projektowania lub wykonawstwa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodno –kanalizacyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów, okresowo zmienne warunki atmosferyczne,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-10-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy