Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69651

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
•reprezentowanie urzędu - udział w spotkaniach z zagranicznymi dostawcami
•częste służbowe wyjazdy krajowe - na kontrolę realizacji zobowiązań offsetowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.)
•winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
•ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Nadzór nad realizacją umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami, w tym: •monitorowanie procesu realizacji postanowień umowy/ porozumienia •aktualizowanie/ doprecyzowywanie warunków zawartej umowy/ porozumienia •wymiana informacji/ raportowanie/ prowadzenie sprawozdawczości
 • Zadanie 2: Przeprowadzanie kontroli/ wizyt monitoringowych/ wizji lokalnych, w tym: •przygotowywanie kontroli (w szczególności: przygotowywanie dokumentacji, analizowanie niezbędnych materiałów, przeprowadzanie analizy ryzyka/ wybór próby do kontroli) •przeprowadzanie kontroli systemowych/ kontroli projektów/ resortowych lub innych kontroli •sporządzanie sprawozdań/ informacji pokontrolnych/ projektów wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli •rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów wystąpień pokontrolnych •sporządzanie zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji/ propozycji działań naprawczych •monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji •ewidencjonowanie/ rejestrowanie danych z przeprowadzonych kontroli •przygotowywanie analiz i zestawień w zakresie realizowanych zadań kontrolnych
 • Zadanie 3: Organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa w zakresie problematyki offsetowej i rozwoju przemysłu obronnego, w tym: •prowadzenie i/ lub udział w spotkaniach •przygotowywanie merytoryczne spotkań (w tym: opracowywanie prezentacji, materiałów, etc.) •przygotowywanie/ uzgadnianie dokumentów podsumowujących •tworzenie harmonogramu spotkań •zapewnianie/ obsługa udziału ekspertów zewnętrznych
 • Zadanie 4: Prowadzenie analiz (m.in. społeczno-gospodarczych i terytorialnych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/ programów/ projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/ polityk; analiz na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania), w tym: •formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach •identyfikowanie problemów, zagrożeń, uwarunkowań, etc. •gromadzenie danych/ zamawianie ekspertyz •aktualizowanie danych •analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie •formułowanie raportu/ rekomendacji/ informacji •konsultowanie raportu/ rekomendacji
 • Zadanie 5: Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym: •opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części •opracowywanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo •opracowywanie/ aktualizowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych •opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części •opiniowanie projektów aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych powszechnie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo
 • Zadanie 6: Prowadzenie obsługi interpelacji i zapytań poselskich, w tym: •gromadzenie materiałów •przygotowywanie odpowiedzi •prowadzenie konsultacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie współpracy międzynarodowej
 • znajomość przepisów regulujących problematykę offsetową
 • znajomość problematyki funkcjonowania przemysłu obronnego
 • znajomość prawa gospodarczego, w tym znajomość zasad funkcjonowania przedsiębiorstw o różnych formach własności
 • znajomość problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel, Power Point
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, kreatywność, wystąpienia publiczne, negocjowanie
 • myślenie analityczne
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-13

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-10-12

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

  Data dodania: 2020-10-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy