Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68587

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 5283,09 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,6),
- dodatek za wysługę lat ( powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- możliwość udziału w szkoleniach,
- możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych,
- pakiet socjalny (możliwość ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, możliwość dofinansowania karty sportowej, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
- możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- możliwość dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych,
- pokój do pracy dla opiekuna z dzieckiem,
- parking dla rowerów.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- okresowe natężenie pracy,
- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Sporządza łączne sprawozdania budżetowe w zakresie wydatków w części 37 – Sprawiedliwość na podstawie sprawozdań jednostkowych nadzorowanych jednostek, które kontroluje pod względem formalno-rachunkowym, a w uzasadnionych przypadkach pod względem merytorycznym i wnioskuje o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Sporządza łączne sprawozdanie finansowe części 37 – Sprawiedliwość na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych jednostek budżetowych oraz instytucji gospodarki budżetowej, które kontroluje pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym i przekazuje koordynatorowi budżetu.
 • Sporządza łączne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w części 15 – Sądy powszechne i części 37 – Sprawiedliwość na podstawie sprawozdań jednostkowych nadzorowanych jednostek budżetowych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz jednostki posiadającej osobowość prawną, publicznej uczelni zawodowej służb państwowych i państwowej instytucji kultury, które kontroluje pod względem formalno-rachunkowym a w uzasadnionych przypadkach pod względem merytorycznym i wnioskuje o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Sprawdza i przekazuje do Ministerstwa Finansów projekty i plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych funkcjonujących w części 37 – Sprawiedliwość, a także sprawdza sprawozdania budżetowe ww. jednostek, które kontroluje pod względem formalno-rachunkowym a w uzasadnionych przypadkach pod względem merytorycznym i wnioskuje o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Opracowuje i przekazuje podległym instytucjom gospodarki budżetowej i państwowym funduszom celowym funkcjonującym w części 37 – Sprawiedliwość, informacje o przyjętych w projekcie i ustawie budżetowej kwotach.
 • Monitoruje wykonanie budżetu w części 37 – Sprawiedliwość w zakresie wykonania planu wydatków, sygnalizuje zagrożenia w tym obszarze, przedstawia propozycje rozwiązań, opracowuje comiesięczne zestawienia wykonania wydatków budżetowych w części 37 – Sprawiedliwość.
 • Prowadzi ewidencję księgową dysponenta środków budżetu państwa części 37 – Sprawiedliwość w zakresie środków finansowych przekazywanych podległym jednostkom oraz sporządza miesięczne jednostkowe sprawozdania budżetowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 • Sporządza kwartalne sprawozdania budżetowe Rb-33 z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Rb-40 z wykonania określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy planu finansowego ww. Funduszu, na podstawie sprawozdań otrzymywanych od jednostek prowadzących obsługę finansowo-księgową Funduszu.
 • Pełni funkcję administratora Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR i stale współpracuje z Ministerstwem Finansów w zakresie funkcjonalności Systemu TREZOR, sprawdza w Systemie TREZOR prawidłowość wprowadzania sprawozdań budżetowych i finansowych nadzorowanych jednostek, uzgadnia z nimi konieczność dokonywania ewentualnych korekt, zatwierdza wprowadzone dane.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe inne (bankowość i finanse) lub wyższe (księgowość),
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości/rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz znajomość ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office (w szczególności dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego),
 • doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, pozytywne podejście do klienta, radzenie sobie z presją, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie pracy w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 • przeszkolenie w zakresie procedur projektowania i wykonywania budżetu państwa.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2020-09-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy