Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68052

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań

 • Nadzór nad prowadzeniem kontroli określonych grup zakładów w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza, w tym: a)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska b)ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w celu realizacji ustawowych zadań. c)ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem oraz opracowywanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów zmian aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących tego zakresu w ramach krajowego procesu legislacyjnego, w tym uczestniczenie w transpozycji odpowiednich przepisów unijnych do prawodawstwa krajowego; opracowywanie projektów stanowisk negocjacyjnych w przedmiotowym zakresie
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji, a także zażaleń na postanowienia wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako organu II instancji w postępowaniu administracyjnym oraz rozpatrywanie skarg na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi oraz udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Informowanie o stanie rozpatrzenia skargi lub wniosku tym, którzy wnieśli skargę lub wniosek, jeśli o to zwrócą się telefonicznie.
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do odpowiedzi na skargi na działania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
 • Prowadzenie kontroli lub współudział w kontrolach przeprowadzanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
 • Nadzór nad kontrolami zakładów lub grupami zakładów, prowadzonymi przez wioś, ze względu na wagę i złożoność problemu wywołanego ich funkcjonowaniem lub wskazanymi przez inne organy i ocena sprawowanej przez wioś kontroli zakładów eksploatujących instalacje emitujące zanieczyszczenia do powietrza.
 • Przygotowywanie wytycznych do kontroli prowadzonych przez wioś oraz opracowywanie analiz i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień ochrony powietrza.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego z zakresu ochrony środowiska/ ochrona powietrza
 • Znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami;
 • Znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Znajomość zadań organów administracji publicznej;
 • Znajomość Kpa
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE
 • Zanjomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy •praca administracyjno – biurowa •praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie •praca w terenie •krajowe wyjazdy służbowe, w tym kierowanie samochodem służbowym •częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Stanowisko pracy...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca przy komputerze Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-09

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy