Główny specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68071

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy m.in.:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4673,50 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,3
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• „trzynaste” wynagrodzenie
• pakiet szkoleń, możliwość refundacji/dofinansowania kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
• elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy, w tym możliwość ustalenia indywidualnego lub ruchomego czasu pracy
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci,
niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do kart sportowych)
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
• stołówkę w budynku MEN
• parking dla rowerów
• dobrą lokalizację
• miłą atmosferę pracy.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Inicjuje i projektuje rozwiązania prawne i systemowe dotyczące warunków realizacji w szkołach i placówkach profilaktyki, w szczególności zagadnień dotyczących agresji i przemocy w tym domowej, uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych (m.in. narkotyki, środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne, napoje/substancje wzmacniająco-pobudzające, tytoń, alkohol, sterydy, leki używane bez wskazania lekarzy itp.) HIV i AIDS oraz zdrowia, w tym psychicznego oraz kryzysu suicydalnego. Monitoruje ich funkcjonowanie i przygotowuje w tym zakresie analizy, opinie oraz projekty kompleksowych rozwiązań.
 • Koordynuje i realizuje zadania wynikające z krajowych i międzynarodowych programów profilaktycznych i zdrowotnych obejmujących zagadnienia dotyczące przemocy, w tym w rodzinie, zdrowia, w tym psychicznego, alienacji rodzicielskiej, narkomanii, HIV i AIDS m.in. zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz realizuje zadania wynikające z Narodowego Programu Zdrowia i zawartych w nim programów profilaktyki narkomanii, alkoholizmu, szkodliwych następstw palenia tytoniu i używanie e-papierosów, uzależnień behawioralnych, Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 • Współpracuje w realizacji zadań wydziału z zakresu diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka, zadań wychowawczych i oddziaływań profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach, oraz zadań mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa higieny w szkołach i placówkach (praktyka profilaktyki w szkole i placówce na podstawie diagnozy potrzeb).
 • Współpracuje z urzędami i innymi instytucjami administracji publicznej zajmujących się profilaktyką uzależnień oraz z Zespołem ds. prewencji samobójstw i depresji, Zespołem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organizacjami pozarządowymi w celu wdrażania i realizacji oddziaływań profilaktycznych w szkołach i placówkach.
 • Bierze udział w prowadzeniu kontroli zewnętrznych w podmiotach realizujących zadania publiczne w zakresie właściwości wydziału. Monitoruje realizację ogólnopolskich badań profilaktycznych w ramach programów krajowych i międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie realizowanych zadań, (m.in. Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Health Behaviour In School-Aged Children).
 • Współpracuje z pracownikami Departamentu Kształcenia Ogólnego w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie realizowanych zadań (w tym monitoruje nadzór nad zagadnieniami pozostającymi w kompetencji stanowiska).
 • Archiwizuje dokumentację wytworzą w trakcie realizowanych zadań w celu umożliwienia właściwej pracy urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
 • znajomość języka angielskiego lub innego z języków UE na poziomie komunikatywnym (B1)
 • wiedza z zakresu prawa oświatowego
 • wiedza z zakresu zdrowia publicznego
 • wiedza z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, czynników chroniących i czynników ryzyka
 • znajomość skutecznych działań profilaktycznych w zakresie: przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych agresji i przemocy rówieśniczej, e-uzależnień, uzależnień behawioralnych, ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży
 • znajomość funkcjonowania systemu oświaty i wychowania w tym w zakresie realizacji zadań oświatowych i nadzoru pedagogicznego
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz organizacji służby cywilnej i obowiązków członków korpusu służby cywilnej
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność planowanie i organizacja pracy własnej
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność współpracy
 • odporność na stres
 • samodzielność
 • kreatywność
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przygotowanie pedagogiczne
 • znajomość języka angielskiego lub innego z języków UE na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • wiedza z zakresu finansów publicznych i budżetu zadaniowego
 • znajomość przepisów prawa o kontroli w administracji publicznej

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy