Główny specjalista

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 84775

Warunki pracy

Krajowe wyjazdy służbowe (do starostw powiatowych), obsługa klientów zewnętrznych


W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).


Część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające i przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi, zażalenia i pisma w celu sprawowania nadzoru nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Przeprowadza kontrolę urzędów w zakresie zgodności działań administracji geodezyjnej i kartograficznej z obowiązującymi przepisami prawa, a także kontrolę instytucji i przedsiębiorców w celu sprawdzenia zgodności wykonywania prac geodezyjnych z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dla których organem I i II instancji jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające wobec geodetów uprawnionych, wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, celem zbadania, czy wypełniają oni zadania w tym zakresie z należytą starannością oraz - w przypadkach uzasadnionych – sporządza wniosek do rzecznika dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w geodezji -potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu: 1-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2-rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych – potwierdzone kopią dokumentów
 • znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz wiedza z zakresu administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność i umiejętność argumentowania
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • kreatywność

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Data dodania: 2021-09-23

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy