Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 75745

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w terenie,
nietypowe godziny pracy,
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
zagrożenie korupcją,
permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach),
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wykonuje prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu a także egzekwuje od Wykonawców wypełnianie zobowiązań wynikających z zawartych umów;
 • kieruje, nadzoruje, koordynuje prace zespołu nadzoru inwestorskiego związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz identyfikuje i ocenia ryzyka projektu, projektuje mechanizmy kontroli i działań ograniczających zidentyfikowanie ryzyka, a także sprawuje nadzór nad bieżącym monitoringiem oraz ocenia skuteczność podjętych działań;
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi, w zakresie planowania, przygotowania, realizacji, nadzorowania, finansowania, rozliczania zadania inwestycyjnego związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich;
 • prowadzi Rady Budowy, narady koordynacyjne, narady techniczne oraz komisje techniczne i eksperckie, uczestniczy w pracach komisji odbioru robót, przeglądach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych, sprawuje kontrole nad usuwaniem wad i usterek
 • nadzoruje przygotowywane dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowych w okresie przygotowania i realizacji inwestycji oraz prowadzi spotkania informacyjno-techniczne, konsultacje społeczne;
 • nadzoruje przygotowania, opiniuje i uzgadnia z właściwymi komórkami organizacyjnymi dokumenty kontraktowe, tj. np. polecenia zmian, umowy uzupełniające, roszczenia, zmiany technologiczne, programy laboratoryjne, itp.
 • wnioskuje o zamówienia dodatkowe i uzupełniające oraz nadzoruje przygotowywanie rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów wygaśnięcia obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów;
 • nadzoruje i sporządza rozliczania zadania związanego z budową dróg i obiektów inżynierskich oraz nadzoruje proces przyjęcia środka trwałego i przygotowania materiałów do zgłoszenia do ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa drogowego;
 • wiedza z zakresu: nadzorowania inwestycji, warunków kontraktowych m.in. FIDIC, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych „specustawa drogowa”, zamówień publicznych, postepowania administracyjnego;
 • sprawna obsługa komputera - pakiet MS Office,
 • prawo jazdy kat. „B”
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Data dodania: 2021-03-12

  Miejsce pracy: lubuskie / Zielona Góra