Główny Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO SPECJALISTY
W REFERACIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
ROZWOJU I PROMOCJI GMINY
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TOSZKU

 


 Burmistrz Toszka
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Głównego Specjalisty

w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy

(1 etat)

w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek

w pełnym wymiarze czasu pracy

Główny Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
Miejsce pracy: Toszek

 

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na danym stanowisku,
 • co najmniej 4-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • znajomość przepisów ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • o finansach publicznych,
  • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w obsłudze (wnioskowanie, realizacja, rozliczanie, monitorowanie) projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • zdolności analitycznego myślenia, łatwość formułowania myśli na piśmie, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji czasu pracy,
 • sumienność, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy
 • w zespole.
Zakres zadań i odpowiedzialności wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):
 • przeprowadzanie i uczestnictwo w charakterze sekretarza i/lub przewodniczącego komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez Gminę Toszek, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie,
 • prawidłowe, zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień zwolnionych z rygoru stosowania Prawa zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
 • aktualizowanie i udostępnianie na potrzeby pracowników Urzędu regulaminów wewnętrznych z zakresu zamówień publicznych oraz wzorów druków,
 • wykonywanie obowiązków wobec Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań – stosownie do obowiązujących przepisów prawa,
 • prowadzenie czynności związanych z odwołaniami,
 • ocena zgodności propozycji aneksowania umów w sprawie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym dotyczących realizacji zamówień publicznych w Urzędzie,
 • współpraca z administracją rządową, gminami, samorządem powiatu i województwa, organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w zakresie wynikającym z powierzonego zakresu czynności i odpowiedzialności.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę - wg wzoru dostępnego
  na stronie internetowej www.bip.toszek.pl oraz w pok. nr 21 w Urzędzie Miejskim
  w Toszku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; posiadane kwalifikacje zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia zawodowe – jeśli są,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, a w przypadku trwającego stosunku pracy - oświadczenie kandydata lub zaświadczenie pracodawcy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego odpowiednio dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539), tj.:
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego, jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanym przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze), zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

Data dodania: 2021-05-06

Miejsce pracy: śląskie / Toszek

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy