Główny specjalista ds. zapewnienia dostępności cyfrowej w Wydziale Projektów Smart City Biura Cyfryzacji Miasta

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta

stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Główny specjalista ds. zapewnienia dostępności cyfrowej w Wydziale Projektów Smart City Biura Cyfryzacji Miasta

Termin składania dokumentów: 17 lutego 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • udział w procesie oceny dostępności cyfrowej miejskich stron internetowych i aplikacji mobilnych,
 • tworzenie wytycznych w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej dla rozwiązań IT,
 • prowadzenie rejestrów miejskich stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie informacji dotyczącej zapewniania dostępności cyfrowej.
 • udział w realizacji projektów informatycznych o różnym stopniu złożoności oraz w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Charakterystyka pracy:

 • udział w pracach interdyscyplinarnych zespołów projektowych wdrażających dostępne usługi cyfrowe,
 • udział w pracach zespołów i grup działających w obszarze dostępności oraz użyteczności usług cyfrowych,
 • raportowanie danych i informacji z zakresu stanu miejskich e-usług, w tym ich dostępności cyfrowej,
 • koordynacja realizacji przeglądów i ocen dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. Warszawy i prowadzenie samooceny dostępności cyfrowej, z wykorzystaniem metod i narzędzi zgodnych ze standardem WCAG,
 • praca na stanowisku wymaga pogłębiania wiedzy z obszaru cyfrowej transformacji (np. cyfryzacja usług publicznych, jednolity rynek cyfrowy UE, inteligentne miasta (ang. smart city), otwarte dane publiczne, Internet rzeczy, wielkie zbiory danych),
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu oraz poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących, niewidzących oraz niesłyszących. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim.

 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą klienta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji takich zadań, jak: wykonywanie audytów dostępności serwisów WWW w oparciu o standardy WCAG; współpraca z testerami stron internetowych, aplikacji mobilnych; stosowanie standardów HTML i CSS i javascript; projektowanie/tworzenie serwisów internetowych, aplikacji mobilnych; opracowywanie dokumentacji przedwdrożeniowej, powdrożeniowej dla serwisów WWW, aplikacji mobilnych; projektowanie UI/UX,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, samodzielność, komunikacja, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego lub wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia w zakresie programistycznym, graficznym, projektowania UX.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Data dodania: 2021-02-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy