Główny specjalista ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych w Wydziale Utrzymania i Rozwoju Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych Dział Utrzymania i Rozwoju Biura Geodezji i Katastru

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Główny specjalista ds. infrastruktury i systemów teleinformatycznych w Wydziale Utrzymania i Rozwoju Centrum Przetwarzania Danych Przestrzennych Dział Utrzymania i Rozwoju Biura Geodezji i Katastru

Termin składania dokumentów: 25 stycznia 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • optymalizowanie infrastruktury informatycznej;
 • utrzymanie ciągłości działania i administrowanie usługami, aplikacjami oraz zarządzanie infrastrukturą serwerową;
 • analizowanie potrzeb i dokonywanie zakupów specjalistycznego sprzętu i oprogramowania;
 • opracowywanie standardów i procedur w zakresie IT oraz nadzorowanie przestrzegania procedur ochrony informacji przetwarzanych w systemach informatycznych.

Charakterystyka pracy:

 • administrowanie usługami, aplikacjami, systemami telekomunikacyjnymi i zarządzanie infrastrukturą sieciową, w tym: przełącznikami sieciowymi CISCO, systemem pamięci masowej EMC i Netapp, systemem backup Veeam;
 • konfiguracja oraz administracja serwerami wirtualnymi w środowisku VMWare vSphere;
 • zarządzanie politykami grupy w usługach katalogowych Microsoft Active Directory;
 • usuwanie skutków incydentów zgłoszonych przez użytkowników systemów informatycznych;
 • udostępnianie i zabezpieczanie ciągłości działania infrastruktury serwerowej oraz sieci teleinformatycznej;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa o ochronie baz danych, Kodeks Karny, ustawa z o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek wyposażony w platformę umożliwiającą wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku winda umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Brak możliwości wjechania wózkiem inwalidzkim do archiwum na poziomie -2 (suteryna).Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiająca poruszanie się wózkiem inwalidzkim, znajduje się na parterze. Budynek niedostosowany dla osób słabowidzących i niewidomych.

 

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z: pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się w terenie i wewnątrz budynku, współpracą z klientami. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia;
 • minimum 4-letni staż pracy;
 • powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, administrowania infrastrukturą sieciową, administrowania środowiskami serwerowymi;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas testu wiedzy lub/i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, sumienność, współpraca, obsługa klienta.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w Wydziale Ochrony Osób i Mienia w Biurze Administracyjnym

Termin składania dokumentów: 18 stycznia 2021 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: Główne odpowiedzialności: koordynowanie przestrzegania zasad: bezpieczeństwa informatycznego, teleinformatycznego, elektroenergetycznego, ochrony osób i mienia w...

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-14

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd m.st. Warszawy

Data dodania: 2021-01-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy