Główny specjalista do spraw legislacji

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75530

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zaewnątrz.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud.
  na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost.
  dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie
  się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost.
  dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający
  o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące
  oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­­Przygotowuje koncepcje rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.
 • ­Inicjuje, przygotowuje i opiniuje projekty założeń, projekty ustaw, projekty aktów normatywnych niższego rzędu i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania ubezpieczeń społecznych.
 • ­Opracowuje projekty stanowisk Rządu dotyczących projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów oraz uczestniczy w uzgodnieniach międzyresortowych.
 • ­Opiniuje projekty aktów normatywnych innych resortów i departamentów Ministerstwa, zapewnia zgodność weryfikowanych regulacji z systemem ubezpieczeń społecznych w zakresie organizacji systemu ubezpieczeń społecznych.
 • ­Opracowuje analizy i oceny dotyczące funkcjonowania poszczególnych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego, dokonuje oceny zgodności i spójności weryfikowanych regulacji z systemem ubezpieczeń społecznych.
 • ­Analizuje orzeczenia Sądu Najwyższego w zakresie działania Wydziału.
 • ­Udziela odpowiedzi i wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym z zakresu zasad finansowania, organizacji ubezpieczeń, nadzoru i wysokości świadczeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze i ukończona aplikacja legislacyjna lub wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku braku ukończonej aplikacji legislacyjnej)

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku braku ukończonej aplikacji)
 • ­znajomość systemu ubezpieczeń społecznych
 • ­­­znajomość prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności organizacji, nadzoru, finansowania oraz funkcjonowania ubezpieczeń kapitałowych
 • ­­znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­­znajomość ustawy o finansach publicznych
 • ­­znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­­znajomość procedur legislacyjnych (ustawy o Radzie Ministrów, regulaminów prac Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zasad techniki prawodawczej),
 • ­­umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­­komunikatywność
 • ­­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy