Kierownik I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U.2015.1418) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. 2016 poz. 367), ogłaszam w dniu 7 grudnia 2021 r. konkurs K-110-28/21 na stanowisko:

 

Kierownik I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
w Sądzie Okręgowym w Warszawie


dla obszaru właściwości sądów rejonowych: w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy – Woli w Warszawie i dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie.

Liczba wolnych miejsc: 1


Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów:

 1. organizuje pracę zespołu i nią kieruje;
 2. kontroluje przestrzeganie procedury badań i standardów metodologii opiniowania przez specjalistów;
 3. kontroluje sposób wykonywania czynności, dotyczących:
  1. prowadzenia na zlecenie sądu mediacji, przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
  2. współdziałania zespołu z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu,
 4. sporządza, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Wymagane kwalifikacje:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. ukończone studia wyższe z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii lub pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, albo prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży;
 4. minimum 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem lub specjalizacją;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika.

Mile widziane:

 • samodzielność, komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność organizacji pracy podległych pracowników,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • dyspozycyjność.

Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 1. wniosek o zatrudnienia na stanowisku Kierownika I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie,
 3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
 4. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających:
  1. ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii lub pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii lub pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  2. prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadanie specjalizacji z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży,
 5. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem albo specjalizacją,
 6. oświadczenie, że jest się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 7. oświadczenie, iż kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. oświadczenie, iż kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 9. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych, związanych z odpowiedzialnością oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej,
 10. w przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 11. do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie


al. Solidarności 127
pok. 407 A, IV piętro
00-898 Warszawa

 
w terminie do 14 stycznia 2022 r. osobiście lub drogą listowną za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia (§ 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r., Dz.U.2016, poz. 367).


Uprzejmie informujemy, że oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Kryteria oceny:

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • II etap – sporządzenie przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Praca pisemna oceniana jest w skali od 0 do 20 punków;
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna do której dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 10 punków z pracy pisemnej. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 10 punktów.

Po I etapie konkursu komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu, która zostanie umieszczona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Sądu Okręgowegow Warszawie przy al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia II etapu konkursu.


Przewidywany termin opublikowania listy kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z miejscem i terminem II etapu konkursu ustalam na dzień 19 stycznia 2022 r.


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.


Kandydaci którzy nie zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu mogą odbierać dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury konkursowej. Odbiór dokumentów można dokonywać w pokoju nr 407A w Oddziale Kadr-Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie.


Unieważnienie konkursu:


Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Podobne oferty pracy

Kierownik I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów: organizuje pracę zespołu i nią kieruje; kontroluje przestrzeganie procedury badań i standardów metodologii opiniowania przez specjalistów; kontroluje sposób wykonywania czynności, dotyczących:...

Firma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy praca biurowa, stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku Urzędu bez windy, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,...

Firma: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Lokalizacja: mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Kierownik kancelarii tajnej

Warunki pracy Praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu mieszanym. Brak dostosowania miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak wind. Zakres zadań Sprawowanie nadzoru nad...

Firma: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Data dodania: 2022-01-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa